Obchodné podmienky

Článok I.

1. Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na doméne www.startlogo.sk (ďalej len ako “e-shop“) je SWISS ASSETS s. r. o., IČO: 52809978, so sídlom Sabinovská 8, 821 02, Bratislava, emailová adresa: info@startlogo.sk (ďalej len ako “prevádzkovateľ").

2. Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce podmienky používania e-shopu, upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom a návštevníkom portálu nakupujúceho prostredníctvom e-shopu (ďalej len ako "kupujúci").

3. Účelom spracovania osobných údajov podľa ods. 4 je umožnenie vzájomnej komunikácie medzi kupujúcim a predávajúcim, umožnenie poskytnutia kupujúcim vyžiadaného tovaru alebo služieb, umožnenie vystavenia daňového dokladu a doručenia vyžiadaného tovaru. T.j. Osobné údaje sú spracovávané za účelom realizácie dodania tovaru.

4. K uskutočneniu objednávky je možné použiť výlučne elektronický formulár umiestnený na stránkach e-shopu.Odoslanie riadne vyplnenej objednávky, ktorá sa týka tovaru v zmysle predchádzajúceho odseku, sa považuje za návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s prevádzkovateľom(ďalej a spoločne len ako “predávajúci”). Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú až doručením emailu kupujúcemu s výslovným potvrdením predávajúceho o prijatí objednávky súčasťou, ktorého je spravidla faktúra , odoslaným do 2 dní od doručenia objednávky.

5. Kupujúci môže v lehote do 2 dní od doručenia objednávky túto objednávku písomne odvolať. Predávajúci má právo návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy odmietnuť (napr. pri úplnom vyťažení). Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy.

6. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v emailovej sumarizácii objednávky. Potvrdenie o zaplatení vo forme daňového dokladu (faktúra) bude priložené k odosielanému tovaru. Kúpna cena je bez DPH – prevádzkovateľ nie je platcom DPH - a je stanovená v mene Euro. Kúpnu cenu je nutné uhradiť prevodom na bankový účet predávajúceho. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu tovaru sa považuje za splnenú okamihom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.

7. Dodacia lehota, v ktorej je predávajúci povinný odoslať kupujúcemu tovar, sú uvedené v emailovej sumarizácii objednávky. Pokiaľ nie je v sumarizácii objednávky uvedené inak, zaväzuje sa predávajúci dodať tovar kupujúcemu najneskôr v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky. V prípade služby EXPRESS je to 48hodín od prijatia platby.

8. Miestom dodanie je emailová adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako e-mailovú adresu pre doručenie produktu.

9. Predávajúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak: kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v lehote 7 dní od doručenia e-mailu s objednávkou.

10. Odstúpenie od zmluvy sa stáva účinné okamihom jeho doručenia tej zmluvnej strane, ktorej je adresované.

11. Práva a povinnosti kupujúceho v zmysle týchto podmienok sa neuplatnia v prípade, kedy kupujúci neuzatvára kúpnu zmluvu ako spotrebiteľ. V takomto prípade sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia obecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

12. Kupujúci získava zaplatením ceny za objednaný tovar výhradnú licenciu na odovzdaný tovar.

Článok II.

1. Kupujúci pri svojej návšteve portálu a jeho ďalšom používaním môže prevádzkovateľovi poskytnúť osobné údaje podľa ods. 4. Kupujúci preto výslovne súhlasí so:

  • spracovaním osobných údajov
  • použitím osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu podľa ods. 3

Súhlas kupujúceho nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia osobných údajov prostredníctvom objednávky a trvá po dobu dvoch rokov.

2. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov, prípadne dokončením registrácie, kupujúci prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Kupujúci je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov.

3. Účelom spracovania osobných údajov podľa ods. 4 je umožnenie vzájomnej komunikácie medzi kupujúcim a predávajúcim, umožnenie poskytnutia kupujúcim vyžiadaného tovaru alebo služieb, umožnenie vystavenia daňového dokladu a doručenia vyžiadaného tovaru a umožnenie zasielania reklamných ponúk predávajúceho.

4. Prevádzkovateľ môže spracúvať niektoré z osobných údajov alebo záznamov osobnej povahy vymedzených v nasledujúcom rozsahu:

  • meno a priezvisko,
  • bydlisko alebo sídlo,
  • emailová adresa,
  • telefonický kontakt,

a to na dobu platnosti súhlasu kupujúceho.

5. Oprávnenou osobou sa rozumie osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi kupujúceho v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu alebo na základe poverenia prevádzkovateľa. O oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene prevádzkovateľa, môže kupujúci požiadať na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi.

6. Práva kupujúceho v súvislosti s ochranou osobných údajov upravuje § 28 zákona č 122/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov. Kupujúci má najmä právo na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi požadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona č. 122/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu tých osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

7. Práva kupujúceho môžu byť obmedzené iba ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

8. Kupujúci má na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov na iný účel ako stanovený v ods. 3.

9. Kupujúci môže pri prevádzke portálu využívať súbory cookies, teda krátke textové súbory, ktoré internetový prehliadač kupujúceho ukladá v zariadení, pomocou ktorého kupujúci navštívi portál. Návštevou a ďalším používaním portálu kupujúci súhlasí s tým, aby boli v jeho internetovom prehliadači uložené

· dočasné cookies (slúžiace predovšetkým k identifikácii kupujúceho po dobu jeho prihlásenia na portáli. Dočasné cookies sa pri vypnutí internetového prehliadača kupujúceho automaticky vymažú)

· dlhodobé cookies (slúžiace predovšetkým k dlhodobému zachovaniu osobných nastavení internetového prehliadača kupujúceho. Dlhodobé cookies zostávajú uchované v internetovom prehliadači kupujúceho aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého kupujúci navštívi portál)

a zároveň s tým, aby ich prevádzkovateľ využil na vlastné reklamné alebo štatistické účely.

Súhlas kupujúceho trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača kupujúceho alebo zákazom používania súborov cookies súhlas kupujúceho zaniká.

Článok III

1. Vzťah medzi príslušným predávajúcim a kupujúcim sa výhradne riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Informácie uvedené v čl. I. týchto podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku medzi kupujúcim a prevádzkovateľom a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

3. Orgánom dozoru, ktorému podliehajú niektoré z činností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia.

4. Právne vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia obecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používania e-shopu je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

6. Tieto podmienky používania e-shopu nadobúdajú účinnosť dňom 1. 8. 2015.


Späť